တနဂၤေႏြ
အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚတြင္ နားလည္မႈစြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားတိုးတက္ လာပါလိမ့္မည္။ ေပးအပ္လာသည့္တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ႀကီးမားလာျခင္းေၾကာင့္ သိကၡာရွိရွိၿပီးဆုံးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားျဖင့္ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ရန္လိုပါသည္။ စီမံကိန္း အသစ္၊ စီးပြားအသစ္မ်ားစတင္လုပ္ကိုင္ရန္ မျပဳသင့္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္မေျပာမ ျဖစ္ဆက္ဆံရမည့္သူမ်ားကိုသာ အဓိကဆက္ဆံသင့္ပါသည္။ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ရန္လို ပါသည္။ အခ်စ္ေရး၌ ခ်စ္သူထံတြင္ သံသယအျမစ္တြယ္သည့္ ခ်စ္ဖြယ္ေသာသေဘာ ထားမ်ား ပ်က္ျပယ္ေနၿပီဆိုပါလၽွင္ ဟန္မက်ျဖစ္ဖြယ္ ပစ္ပယ္သေဘာအမူအယာမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး ႀကဳံလာရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သာကူဆြမ္း ကပ္လႉေပးပါ။
တနလၤာ
မိမိ၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ကိုက္ညီေသာ မည္သည့္အလုပ္မဆို လုပ္က္ိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအေပၚတြင္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ပူးတြဲလုပ္ ကိုင္ျဖစ္မည္။ မိမိ၏အျပဳအမူႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ပါးသူအား ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္အဝရွိေနပါလိမ့္မည္။ အေရွ႕အရပ္သို႔ ခရီးထြက္ရန္မသင့္ေသးပါ။ သိကၡာရွိေသာ အေပးအယူကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိ၏အယူအဆမ်ားအား တစ္ပါးသူေဝဖန္ ျခင္းကို ခံယူတတ္ရန္လိုပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ၌ နည္း သန္႔စြာထား၍ မခ်စ္တတ္ပါလၽွင္ က်ီးလန္႔စာစား၍ ျဖစ္တတ္ပါေသာ ဒုကၡမ်ိဳးစုံကို ခံစား ေနရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ အျဖဴေရာင္ပန္းမ်ား ကပ္လႉေပးပါ။
အဂၤါ
အထက္မွေပးအပ္လာပါေသာ တာဝန္ႀကီးမ်ားအေပၚတြင္ အဆင္ေျပစြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ ျပဳရပါလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ားရရွိလာပါလၽွင္ သဒၶါ စိတ္ျဖင့္ လႉဒါန္းမႈျပဳေပးရန္လိုပါသည္။ မိဘမ်ားအေပၚတြင္ အၾကင္နာျပည့္၀ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈျဖင့္ ညင္သာစြာဆက္ဆံေပးပါ။ မိမိ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ခံစားရပါလိမ့္မည္။အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလိုသူမ်ားမွ ဆက္သြယ္မႈျပဳၾကပါလိမ့္မည္။ အရာရာတြင္ မိမိ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ ေစရပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အခ်စ္မွာမွန္၍ အနစ္နာခံခ်စ္ခဲ့ရသည့္တိုင္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းခဏမ်ားစြာသည္ စိတ္တိုင္းမက်စရာျဖစ္ေနရျခင္းမ်ိဳးျဖင့္သာ ႀကဳံေနရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေညာင္ကိုင္းေထာက္၍ ကုသိုလ္ျပဳပါ။
ဗုဒၶဟူး
ဆရာသမားမ်ား မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚတြင္ ေစတနာသဒၵါလြန္ကဲစြာျဖင့္ ေပး ကမ္းကူညီလိုေသာ ေမတၱာစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားေနရပါလိမ့္မည္။ မၾကာမီ ကာလအတြင္း ရာထူးတိုးျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ျခင္း၊ မဂၤလာရွိေသာ ေအာင္ျမင္မႈဆိုင္ရာ မဂၤ လာသတင္းေကာင္းမ်ား ၾကားသိခံစားရျခင္းမ်ား ရွိေနပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ၿနိငခal ဃ့နခု-ကစ မ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပစြာျဖင့္ ေလာဘႀကီးမိ ပါလၽွင္ အမွားျဖစ္ေစတတ္ပါသျဖင့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ပါ။ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူသည္ မိမိကြယ္ရာတြင္ အခ်စ္သ႐ုပ္မမွန္၊ အေၾကာင္းလြဲေစမည့္ ပစၥဳပၸန္အေျပာင္းအလဲတစ္ခု အား ဖန္တီးေနျခင္းမ်ိဳး ခံစားႀကဳံေတြ႕ေနရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ လမ္းခင္းရာေနရာတြင္ ခဲက်ိဳးမ်ား လႉေပးပါ။
ၾကာသပေတး
ရရန္ရွိေသာ အလုပ္၊ ေနရာ၊ ေငြေၾကး စသည္မ်ား စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစရန္ မလြယ္ကူေသးပါ။ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စျပဳေနၿပီဟုထင္ ရေသာ အေျခအေနတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနဆဲျဖင့္ ႀကဳံေနရပါလိမ့္မည္။ အေပ်ာ္ ခရီး ဘုရားဖူးခရီးသြားလာရျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း စိတ္တိုင္းက်ေစေသာ ခံစားမႈမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ လုပ္ငန္းတည္ေနရာအေျပာင္းအေ႐ႊ႕ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရး အေျခအေန အနည္းငယ္ညံ့တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး၌ ခ်စ္သူသည္ မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ ဟူသမၽွ ဆုံတိုင္းျဖည့္၊ ေတြ႕တိုင္းေပ်ာ္၊ ျပည့္စုံေအာင္ ျဖည့္စြမ္းေပးသည့္တိုင္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္အေပၚတြင္ ႐ူးမေလာက္အဖာ္ျပဳေပးလိုသည့္ ဆက္ႏြယ္သာယာမႈမ်ားလည္း ျဖစ္တည္ခံစားေနမိပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ အိမ္ကဘုရားတြင္ သၾကားႏွင့္ ဆြမ္း ကပ္လႉေပးပါ။
ေသာၾကာ
အမ်ားအေပၚတြင္ ေစတနာလြန္ကဲစြာျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးဆပ္ရျခင္းမ်ား လည္း ရွိေနတတ္ၿပီး မိမိအတြက္ ငဲ့ကြက္ေစတနာထားရွိသူအား ေတြ႕ရ ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရးအတြက္ အသြင္သစ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ လိုေသာ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္။ မိမိစိတ္ဆႏၵရွိထားပါေသာ ကိစၥမ်ားထဲမွအခ်ိဳ႕ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ရာထူးမရေသး သူမ်ား ရာထူးတိုး၍ ရာထူးရရွိၿပီးသူမ်ား အဆင့္တိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရပါလိမ့္မည္။ အ ခ်စ္ေရးတြင္ အျပစ္အႏြံအတာ၊ သည္းခံမႈ၊ စံျပျဖစ္စရာ ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္းအတြက္ အခ်စ္ စပြန္ဆာ သံသယကင္းစြာျဖင့္ လက္ခံရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သီလေဆာက္တည္၍ ပ႒ာန္း႐ြတ္ဆိုပြားမ်ားပါ။
စေန
မိခင္ႏွင့္ ဖခင္တို႔၏က်န္းမာေရးအတြက္ ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ မိမိအေနျဖင့္ အပင္ပန္းခံ၍ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျဖင့္သာ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အလုပ္အကိုင္ဟူသမၽွတို႔တြင္ ေဒါသႏွင့္မကင္းႏိုင္ေသာ ခံစားမႈမ်ားရွိ ေနတတ္မည္။ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္တိုင္းမက်မႈမ်ားရွိေနမည္။ တစ္ပါး သူတို႔၏ ပမာမခန္႔ျပဳမူခံရျခင္းမ်ားလည္း ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈျဖင့္ ေမတၱာထားမိျခင္းမ်ားရွိေနၾကပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ျပန္ေျပာလၽွင္ ယုံတမ္းကဗ်ာတစ္ပုဒ္ပမာ၊ သံေယာဇဥ္ကုန္ခန္းစရာ ၿငီးေငြ႕ ေစမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚခံစားမႈ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ ေနအိမ္အတြင္းရွိ ထီး ၊ ဖိနပ္ အစုတ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္လိုက္ပါ။
ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေ၀ဒသုေတသနအဖြဲ႕

... unicode ...

တနင်္ဂနွေ
အခြေအနေအရပ်ရပ်အပေါ်တွင် နားလည်မှုစွမ်းရည်များ မြင့်မားတိုးတက် လာပါလိမ့်မည်။ ပေးအပ်လာသည့်တာဝန်ဝတ္တရားများ ကြီးမားလာခြင်းကြောင့် သိက္ခာရှိရှိပြီးဆုံးနိုင်ရန် ကြိုးကြိုးစားစားဖြင့် စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ရန်လိုပါသည်။ စီမံကိန်း အသစ်၊ စီးပွားအသစ်များစတင်လုပ်ကိုင်ရန် မပြုသင့်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာတွင် အဆင်မပြေမှုများ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်မပြောမ ဖြစ်ဆက်ဆံရမည့်သူများကိုသာ အဓိကဆက်ဆံသင့်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရန်လို ပါသည်။ အချစ်ရေး၌ ချစ်သူထံတွင် သံသယအမြစ်တွယ်သည့် ချစ်ဖွယ်သောသဘော ထားများ ပျက်ပြယ်နေပြီဆိုပါလျှင် ဟန်မကျဖြစ်ဖွယ် ပစ်ပယ်သဘောအမူအယာများဖြင့် ဆက်ဆံမှုမျိုး ကြုံလာရပါလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့တွင် သာကူဆွမ်း ကပ်လှူပေးပါ။
တနင်္လာ
မိမိ၏အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသော မည်သည့်အလုပ်မဆို လုပ်က်ိုင်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အများအပေါ်တွင် ဦးဆောင်သူအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရပါလိမ့်မည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် စိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့် ပူးတွဲလုပ် ကိုင်ဖြစ်မည်။ မိမိ၏အပြုအမူနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် တစ်ပါးသူအား ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်အဝရှိနေပါလိမ့်မည်။ အရှေ့အရပ်သို့ ခရီးထွက်ရန်မသင့်သေးပါ။ သိက္ခာရှိသော အပေးအယူကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ မိမိ၏အယူအဆများအား တစ်ပါးသူဝေဖန် ခြင်းကို ခံယူတတ်ရန်လိုပါလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်၌ နည်း သန့်စွာထား၍ မချစ်တတ်ပါလျှင် ကျီးလန့်စာစား၍ ဖြစ်တတ်ပါသော ဒုက္ခမျိုးစုံကို ခံစား နေရပါလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် အဖြူရောင်ပန်းများ ကပ်လှူပေးပါ။
အင်္ဂါ
အထက်မှပေးအပ်လာပါသော တာဝန်ကြီးများအပေါ်တွင် အဆင်ပြေစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု ပြုရပါလိမ့်မည်။ ဝင်ငွေကောင်းများရရှိလာပါလျှင် သဒ္ဓါ စိတ်ဖြင့် လှူဒါန်းမှုပြုပေးရန်လိုပါသည်။ မိဘများအပေါ်တွင် အကြင်နာပြည့်၀သော ပြောဆိုဆက်ဆံမှုဖြင့် ညင်သာစွာဆက်ဆံပေးပါ။ မိမိ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အောင်မြင်မှုများ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ခံစားရပါလိမ့်မည်။အကျိုးတူပူးပေါင်းလိုသူများမှ ဆက်သွယ်မှုပြုကြပါလိမ့်မည်။ အရာရာတွင် မိမိ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် အောင်မြင်ပြီးမြောက် စေရပါလိမ့်မည်။ အချစ်ရေးတွင် အချစ်မှာမှန်၍ အနစ်နာခံချစ်ခဲ့ရသည့်တိုင် တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းခဏများစွာသည် စိတ်တိုင်းမကျစရာဖြစ်နေရခြင်းမျိုးဖြင့်သာ ကြုံနေရပါလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့တွင် ညောင်ကိုင်းထောက်၍ ကုသိုလ်ပြုပါ။
ဗုဒ္ဓဟူး
ဆရာသမားများ မိတ်ဆွေများအပေါ်တွင် စေတနာသဒ္ဒါလွန်ကဲစွာဖြင့် ပေး ကမ်းကူညီလိုသော မေတ္တာစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရပါလိမ့်မည်။ မကြာမီ ကာလအတွင်း ရာထူးတိုးခြင်း၊ စီးပွားဖြစ်ခြင်း၊ မင်္ဂလာရှိသော အောင်မြင်မှုဆိုင်ရာ မင်္ဂ လာသတင်းကောင်းများ ကြားသိခံစားရခြင်းများ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် နြိငခal ဃ့နခု-ကစ များ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြစွာဖြင့် လောဘကြီးမိ ပါလျှင် အမှားဖြစ်စေတတ်ပါသဖြင့် သတိပြုဆင်ခြင်ပါ။ အချစ်ရေးတွင် ချစ်သူသည် မိမိကွယ်ရာတွင် အချစ်သရုပ်မမှန်၊ အကြောင်းလွဲစေမည့် ပစ္စုပ္ပန်အပြောင်းအလဲတစ်ခု အား ဖန်တီးနေခြင်းမျိုး ခံစားကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ လမ်းခင်းရာနေရာတွင် ခဲကျိုးများ လှူပေးပါ။
ကြာသပတေး
ရရန်ရှိသော အလုပ်၊ နေရာ၊ ငွေကြေး စသည်များ စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရန် မလွယ်ကူသေးပါ။ စီးပွားရေးကိစ္စများတွင် အောင်မြင်စပြုနေပြီဟုထင် ရသော အခြေအနေတွင် အခက်အခဲများစွာရှိနေဆဲဖြင့် ကြုံနေရပါလိမ့်မည်။ အပျော် ခရီး ဘုရားဖူးခရီးသွားလာရခြင်းများ ရှိနိုင်သော်လည်း စိတ်တိုင်းကျစေသော ခံစားမှုများ မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ လုပ်ငန်းတည်နေရာအပြောင်းအရွှေ့ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အနည်းငယ်ညံ့တတ်ပါသည်။ အချစ်ရေး၌ ချစ်သူသည် မိမိ၏လိုအပ်ချက် ဟူသမျှ ဆုံတိုင်းဖြည့်၊ တွေ့တိုင်းပျော်၊ ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွမ်းပေးသည့်တိုင် တစ်ဦးတစ် ယောက်အပေါ်တွင် ရူးမလောက်အဖာ်ပြုပေးလိုသည့် ဆက်နွယ်သာယာမှုများလည်း ဖြစ်တည်ခံစားနေမိပါလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ အိမ်ကဘုရားတွင် သကြားနှင့် ဆွမ်း ကပ်လှူပေးပါ။
သောကြာ
အများအပေါ်တွင် စေတနာလွန်ကဲစွာဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးဆပ်ရခြင်းများ လည်း ရှိနေတတ်ပြီး မိမိအတွက် ငဲ့ကွက်စေတနာထားရှိသူအား တွေ့ရ ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ စီးပွားရေး၊ ကြီးပွားရေးအတွက် အသွင်သစ်များဖြင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲ လိုသော မိတ်ဆွေသစ်များနှင့် လက်တွဲခွင့်ရရှိပါလိမ့်မည်။ မိမိစိတ်ဆန္ဒရှိထားပါသော ကိစ္စများထဲမှအချို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ရာထူးမရသေး သူများ ရာထူးတိုး၍ ရာထူးရရှိပြီးသူများ အဆင့်တိုးမြှင့်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မည်။ အ ချစ်ရေးတွင် အပြစ်အနွံအတာ၊ သည်းခံမှု၊ စံပြဖြစ်စရာ ပေးဆပ်နိုင်ခြင်းအတွက် အချစ် စပွန်ဆာ သံသယကင်းစွာဖြင့် လက်ခံရရှိပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေးများ ခံစားရပါလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့တွင် သီလဆောက်တည်၍ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဆိုပွားများပါ။
စနေ
မိခင်နှင့် ဖခင်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက် ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ မိမိအနေဖြင့် အပင်ပန်းခံ၍ လုပ်ကိုင်မှုများဖြင့်သာ ဝင်ငွေကောင်းများ ရရှိပါလိမ့်မည်။ အလုပ်အကိုင်ဟူသမျှတို့တွင် ဒေါသနှင့်မကင်းနိုင်သော ခံစားမှုများရှိ နေတတ်မည်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေများအပေါ်တွင် စိတ်တိုင်းမကျမှုများရှိနေမည်။ တစ်ပါး သူတို့၏ ပမာမခန့်ပြုမူခံရခြင်းများလည်း ကြုံရစေတတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်မှုဖြင့် မေတ္တာထားမိခြင်းများရှိနေကြပါလိမ့်မည်။ အချစ်ရေး ကိစ္စများတွင် ပြန်ပြောလျှင် ယုံတမ်းကဗျာတစ်ပုဒ်ပမာ၊ သံယောဇဉ်ကုန်ခန်းစရာ ငြီးငွေ့ စေမှုများနှင့် ဖြစ်ပေါ်ခံစားမှု ကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ နေအိမ်အတွင်းရှိ ထီး ၊ ဖိနပ် အစုတ်များကို စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။
ဒေါက်တာလင်းမြတ်သူ
မြန်မာနိုင်ငံ ဝေဒသုတေသနအဖွဲ့

ဒီေန႔ ထီ ထိုးမယ္ဆိုပါလွ်င္

..............................

အဂၤါေန႔(၂၀-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ႀကီးကဲသူေတြကို ေဆးဝါးလႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၃ ဂဏန္း၊
၆ ဂဏန္းနဲ႔ ၈ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ဆပ္ျပာခဲကို နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ မေကာင္းသတင္း ၾကားရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
ဗုဒၶဟူးေန႔(၂၁-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အစိမ္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ အေအးေဖ်ာ္ရည္ ကပ္လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၇ ဂဏန္း၊
၁ ဂဏန္းနဲ႔ ၅ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - အိုးတစ္လုံးကို နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ
အတိုက္အခံေတြ မ်ားတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
ၾကာသပေတးေန႔(၂၂-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - ခရမ္းရင့္ေရာင္၊ အနက္ေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ ေ႐ႊရင္ေအး ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၇ ဂဏန္း၊
၈ ဂဏန္းနဲ႔ ၅ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ေရပုလင္းေပၚမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ ေငြေဟာင္း ပစၥည္းေဟာင္း ျပန္ရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
ေသာၾကာေန႔(၂၃-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ -
အနီေရာင္၊ အၫိုေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ
ကိတ္မုန္႔ ၂ ခ်ပ္ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၁ ဂဏန္း၊
၉ ဂဏန္းနဲ႔ ၇ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - တရားေခြမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ အႀကံဉာဏ္ေကာင္း ရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
စေနေန႔(၂၄-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - ေ႐ႊေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ သာသနာ႔အလံ ၆ လက္ လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၆ ဂဏန္း၊
၁ ဂဏန္းနဲ႔ ၀ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - သစ္သီးမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္သင့္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
တနဂၤေႏြေန႔(၂၅-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အစိမ္းေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ အျဖဴေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ တံခြန္ ၉ လုံး လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၈ ဂဏန္း၊ ၂ ဂဏန္းနဲ႔ ၄ ဂဏန္းေတြကို အားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ေကာ္ဖီထုပ္မွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ ၂ မ်ိဳး ၂ ခြေတြ ႀကဳံရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
တနလၤာေန႔(၂၆-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - ခရမ္းေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၆ ဂဏန္း၊ ၃ ဂဏန္းနဲ႔ ၈ ဂဏန္းေတြကို အားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - တီဗီက လာေနတာကို နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ အေလအလြင့္ေတြ မ်ားတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

သေဗၺဓမၼာ
ဇင္ေယာ္နီ

... unicode ...

အင်္ဂါနေ့(၂၀-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အပြာရောင်၊ ပန်းရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ကြီးကဲသူတွေကို ဆေးဝါးလှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၃ ဂဏန်း၊
၆ ဂဏန်းနဲ့ ၈ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ဆပ်ပြာခဲကို နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ မကောင်းသတင်း ကြားရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(၂၁-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အစိမ်းရောင်၊ အဖြူရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ အအေးဖျော်ရည် ကပ်လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၇ ဂဏန်း၊
၁ ဂဏန်းနဲ့ ၅ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - အိုးတစ်လုံးကို နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ဒီနေ့ဟာ
အတိုက်အခံတွေ များတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
ကြာသပတေးနေ့(၂၂-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - ခရမ်းရင့်ရောင်၊ အနက်ရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ ရွှေရင်အေး ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၇ ဂဏန်း၊
၈ ဂဏန်းနဲ့ ၅ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ရေပုလင်းပေါ်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ ငွေဟောင်း ပစ္စည်းဟောင်း ပြန်ရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
သောကြာနေ့(၂၃-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် -
အနီရောင်၊ အညိုရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ
ကိတ်မုန့် ၂ ချပ်ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၁ ဂဏန်း၊
၉ ဂဏန်းနဲ့ ၇ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - တရားခွေမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ဒီနေ့ဟာ အကြံဉာဏ်ကောင်း ရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
စနေနေ့(၂၄-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - ရွှေရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ သာသနာ့အလံ ၆ လက် လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၆ ဂဏန်း၊
၁ ဂဏန်းနဲ့ ၀ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - သစ်သီးမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ဒီနေ့ဟာ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်သင့်တဲ့နေ့ပါပဲ။
တနင်္ဂနွေနေ့(၂၅-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အစိမ်းရောင်၊ ငွေရောင်၊ အဖြူရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ တံခွန် ၉ လုံး လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၈ ဂဏန်း၊ ၂ ဂဏန်းနဲ့ ၄ ဂဏန်းတွေကို အားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ကော်ဖီထုပ်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ ၂ မျိုး ၂ ခွတွေ ကြုံရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
တနင်္လာနေ့(၂၆-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - ခရမ်းရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ ထီးဖြူ ၅ လက် လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၆ ဂဏန်း၊ ၃ ဂဏန်းနဲ့ ၈ ဂဏန်းတွေကို အားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - တီဗီက လာနေတာကို နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ အလေအလွင့်တွေ များတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ
ဇင်ယော်နီ

..... zawgyi ....

အဂၤါေန႔(၁၃-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အနက္ေရာင္၊ ခရမ္းရင့္၊ အျပာရင့္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ ယပ္ ၆ လက္ လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၈ ဂဏန္း၊
၇ ဂဏန္းနဲ႔ ၂ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ေရခြက္ေပၚမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ အဖိုးတန္ပစၥည္း ဝင္တတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
ဗုဒၶဟူးေန႔(၁၄-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ ကံ့ေကာ္ ၉ ၫြန္႔ လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၉ ဂဏန္း၊
၈ ဂဏန္းနဲ႔ ၂ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ေကာင္းကင္ကို
ၾကည့္ၿပီး နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ အႀကံစည္သစ္ေတြ ရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
ၾကာသပေတးေန႔(၁၅-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အျဖဴေရာင္၊ ေ႐ႊေရာင္၊ အဝါေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - သီလရွင္ကို ေငြ ၆ ဂဏန္း လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၁ ဂဏန္း၊
၉ ဂဏန္းနဲ႔ ၄ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ပိုက္ဆံေပၚမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ သတင္းေကာင္းၾကားရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
ေသာၾကာေန႔(၁၆-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အျဖဴေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ေငြေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ နန္းႀကီးသုပ္ ကပ္လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၂ ဂဏန္း၊
၀ ဂဏန္းနဲ႔ ၇ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - သတင္းစာမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ
ေအာင္ျမင္မႈ ထူးျခားတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
စေနေန႔(၁၇-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဆပ္ျပာခဲ ဒါနလုပ္ပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၂ ဂဏန္း၊
၁ ဂဏန္းနဲ႔ ၃ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ႐ုပ္တုတစ္ခုမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ ၿပိဳင္ဆိုင္ၿပီး
ေအာင္ျမင္တတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
တနဂၤေႏြေန႔(၁၈-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - ေ႐ႊေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ ေထာပတ္ထမင္း ကပ္လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၄ ဂဏန္း၊
၂ ဂဏန္းနဲ႔ ၇ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ကုလားထိုင္မွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ ေငြမွား ပစၥည္းမွား ႀကဳံရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
တနလၤာေန႔(၁၉-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အျဖဴေရာင္၊ ေငြေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ေညာင္ပင္ မွာ သန္႔ရွင္းေရးကုသိုလ္ ျပဳလုပ္ပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၁ ဂဏန္း၊
၅ ဂဏန္းနဲ႔ ၄ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - စာအုပ္အဖုံးမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ မေရမရာေတြ မ်ားတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

သေဗၺဓမၼာ
ဇင္ေယာ္နီ

..... unicode .....

အင်္ဂါနေ့(၁၃-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အနက်ရောင်၊ ခရမ်းရင့်၊ အပြာရင့်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ ယပ် ၆ လက် လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၈ ဂဏန်း၊
၇ ဂဏန်းနဲ့ ၂ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ရေခွက်ပေါ်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ဒီနေ့ဟာ အဖိုးတန်ပစ္စည်း ဝင်တတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(၁၄-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ ကံ့ကော် ၉ ညွန့် လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၉ ဂဏန်း၊
၈ ဂဏန်းနဲ့ ၂ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ကောင်းကင်ကို
ကြည့်ပြီး နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ အကြံစည်သစ်တွေ ရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
ကြာသပတေးနေ့(၁၅-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အဖြူရောင်၊ ရွှေရောင်၊ အဝါရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - သီလရှင်ကို ငွေ ၆ ဂဏန်း လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၁ ဂဏန်း၊
၉ ဂဏန်းနဲ့ ၄ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ပိုက်ဆံပေါ်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ဒီနေ့ဟာ သတင်းကောင်းကြားရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
သောကြာနေ့(၁၆-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အဖြူရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ ငွေရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ နန်းကြီးသုပ် ကပ်လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၂ ဂဏန်း၊
၀ ဂဏန်းနဲ့ ၇ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - သတင်းစာမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ဒီနေ့ဟာ
အောင်မြင်မှု ထူးခြားတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
စနေနေ့(၁၇-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဆပ်ပြာခဲ ဒါနလုပ်ပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၂ ဂဏန်း၊
၁ ဂဏန်းနဲ့ ၃ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ရုပ်တုတစ်ခုမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ ပြိုင်ဆိုင်ပြီး
အောင်မြင်တတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
တနင်္ဂနွေနေ့(၁၈-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - ရွှေရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ ထောပတ်ထမင်း ကပ်လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၄ ဂဏန်း၊
၂ ဂဏန်းနဲ့ ၇ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ကုလားထိုင်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ ငွေမှား ပစ္စည်းမှား ကြုံရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
တနင်္လာနေ့(၁၉-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အဖြူရောင်၊ ငွေရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ညောင်ပင် မှာ သန့်ရှင်းရေးကုသိုလ် ပြုလုပ်ပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၁ ဂဏန်း၊
၅ ဂဏန်းနဲ့ ၄ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - စာအုပ်အဖုံးမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ မရေမရာတွေ များတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ
ဇင်ယော်နီ

..... zawgyi .....

တနဂၤေႏြ
မိမိ၏လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ၿပီးဆုံးမႈမရွိပါဘဲ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေနရတတ္ သည္။ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ထႂကြလုံ႔ လမရွိပါဘဲ ထိုင္းမႈိင္းေနရတတ္သည္။ မိမိ၏မွားယြင္းမႈအေျခအေနေပၚတြင္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် ခံရဖြယ္ရွိႏိုင္သည္။ မိမိပိုင္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားထဲမွ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံး နစ္နာဆုံး ႐ႈံးမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ မွားယြင္းစြာေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမ်ိဳး မိမိအေပၚတြင္ လိမ္ ညာတတ္သူမ်ိဳးႏွင့္ ဆုံရပါလိမ့္မည္။ လမ္းခရီးသြားစဥ္ မေတာ္တဆထိခိုက္မိတတ္ပါ သည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အက်ိဳးမဲ့ဆိုးႏြဲ႕စိတ္ေကာက္၍ အမူလြန္အေခ်ာႀကိဳက္ျပဳမိခဲ့ပါလၽွင္ တစ္ဖက္လူမွ တရားအမွန္ သေဘာမေတြးပါဘဲ အမွားအမွန္ေရာေထြးစြာျဖင့္ အ႐ႈံးအ ျမတ္ ဇယားစာရင္းျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္မွားယြင္းမႈ ျဖစ္ပြားေစတတ္ပါ၍ သတိျပဳပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အုန္းပန္း ႏွစ္ခိုင္ လႉေပးပါ။
တနလၤာ
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္ စတင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ႏွင့္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈ သိသာလာပါလိမ့္မည္။ အတူတူေနထိုင္ၾကသူ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မထင္မွတ္ပါဘဲ စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္း၊ စကားမ်ားရျခင္းတို႔ျဖစ္ရတတ္သည္။ မိမိအရည္အခ်င္းအား လိုက္မမီႏိုင္ျခင္းအေပၚတြင္ မလိုစိတ္ျဖင့္ မႏွစ္သက္သူမ်ားလည္း ရွိေနမည္။ ဂုဏ္ရွိသူ အရည္အခ်င္းျမင့္မားသူတို႔ႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္မည္။ မိမိ၏လိုအင္ဆႏၵ မ်ား ျပည့္စုံေက်နပ္စရာျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ အခ်စ္ ေရးတြင္ ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း စာရင္းဇယားဆြဲ အျငင္းပြားကဲ၍ ၫွိမရၾကည့္မရ ျဖစ္ေန ၾကပါလၽွင္ မစဥ္းစားဘဲ ေခတၱခဏ ခြဲခြာေနၾကည့္လိုက္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အုတ္ေျခာက္လုံး လႉေပးပါ။
အဂၤါ
ဘ၀၏ ထူးျခားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိျခင္း၊ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးမ်ား ရရွိျခင္း တို႔ခံစားရပါလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားႏိုင္ေရးအတြက္ ထူးျခားေသာစြန္႔ စားမႈမ်ားလည္း ျပဳျဖစ္လိမ့္မည္။ စိတ္ပူပန္ေသာကျဖစ္စရာမ်ားလည္း ႀကဳံရတတ္ပါသည္။ အတြင္းလူႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး လြန္စြာဆင္းရဲရတတ္သည္။ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ သည္းခံႏိုင္စိတ္ကို ေက်ာ္လြန္ေစေသာ ခ်ဳပ္တည္းမ်ိဳသိပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစရ တတ္ပါသည္။ ေမတၱာျဖင့္အႏိုင္ယူတတ္ရန္ သတိျပဳပါ။ သားသမီးမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပမႈ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အနီးကပ္ဝင္၍ စိတ္ႀကိဳက္ဟန္ျပလ်က္ အိပ္ႏႈိက္ကန္ ခ်ျခင္း အေျခအေနမ်ိဳး ႀကဳံရတတ္ပါသျဖင့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ငါးလႊတ္၍ ကုသိုလ္ျပဳေပးပါ။
ဗုဒၶဟူး
အထက္လူႀကီးမ်ား၏ ၿငိဳျငင္ျပစ္တင္မၾကည္လင္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါလိမ့္မည္။ မိမိပိုင္ေငြေၾကးေပ်ာက္ဆုံးမႈ ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ ေနအိမ္တြင္ မီးလန္႔တတ္သည္။ ညဥ့္အိပ္ဧည့္သည္လက္ခံရန္ မသင့္ေသာကာလျဖစ္ပါ သည္။ မိမိ၏လုံ႔လႏွင့္ယွဥ္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖင့္ ဥစၥာစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ေပၚ မည္။ မိခင္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ကိစၥေၾကာင့္ စိတ္ညစ္စရာမ်ား ခံစားရပါလိမ့္မည္။ အပူ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အဖုအပိမ့္အနာ၊ အေရျပာယားယံျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ အခ်စ္ ေရးတြင္ အတြယ္အတာ အေႏွာင့္အဖြဲ႕သည္ အကြယ္အကာေဘာင္မဲ့စြာျဖင့္ မိမိထံသို႔ တိုက္႐ိုက္တိုးဝင္လာျခင္းမ်ိဳး ႀကဳံရပါလိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ မိမိၿခဳံေသာေစာင္အေဟာင္း တစ္ထည္ လႉေပးပါ။
ၾကာသပေတး
စြန္႔စားရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ျဖစ္မည္။ စိတ္ျမန္လက္ျမန္ ျပဳတတ္ျခင္းမ်ားအေပၚတြင္ မလိုအပ္ပါဘဲ အမွားမ်ားျဖစ္လာရတတ္ သည္။ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာအလုပ္မ်ားႏွင့္ အထူးအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာ သာျခားမ်ားႏွင့္ စီးပြားစပ္တူလုပ္ကိုင္ျခင္းမွ အဆင္ေျပတတ္ပါသည္။ မိမိ၏ ေကာင္းေစ ခ်င္ေသာစိတ္ဆႏၵမ်ားသည္ အေစာ္ကားခံရျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳးညီသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေနရပါ လိမ့္မည္။ လမ္းမ်ားမ်ားေလၽွာက္လၽွင္ ပင္ပန္းစြာေမာပန္းေစတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး တြင္ အခ်စ္ႏွင့္အေပ်ာ္သည္ အျပစ္ႏွင့္အေဖာ္ျပဳ၍ မိမိဘ၀အတြင္းသို႔ ဝင္လာတတ္ပါ သျဖင့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ပါ။
ယၾတာ ။ ။ ေကာ္ဖီမစ္ ၃ ထုပ္ ဒါနျပဳေပးပါ။
ေသာၾကာ
ကြဲကြာေနေသာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မထင္မွတ္ပါဘဲ ျပန္ဆုံရပါလိမ့္မည္။ အလြန္ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြတစ္ဦး၏နာေရးသို႔ သြားရတတ္ပါသည္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ယာဥ္ကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ား ရရွိပါလိမ့္မည္။ ခ်ဴခ်ာေန ေသာ မိခင္ႀကီး၏က်န္းမာေရးမ်ားလည္း ထူထူေထာင္ေထာင္ျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာျဖစ္ရ ေစလိမ့္မည္။ မိမိအဖို႔ ခန္႔မွန္းရခက္ခဲပါေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ပါ သည္။ ခါးေအာက္ပိုင္းတြင္ နာတာရွည္ေဝဒနာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အခ်စ္ေရး ၌ ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း စနစ္မတူ၊ အယူအဆကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနၾကပါေသာ္လည္း နား လည္မႈျဖင့္ အျပစ္မယူ၊ အတူတကြ လက္တြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဆႏၵကိုယ္စီရွိေနၾကပါ လိမ့္မည္။
ယၾတာ ။ ။ မႏၲေလးပဲေၾကာ္ ၃ ခု ဒါနျပဳေပးပါ။
စေန
ဂုဏ္ရွိ၍ အဆင့္အတန္းရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ျဖစ္မည္။ မိသားစု မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရတတ္သည္။ မိမိသည္ စိတ္ဓာတ္ ေရးရာျဖင့္ အၿမဲတမ္းယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ခံရမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေနရတတ္သည္။ ခံစားခ်က္တင္း မာမႈမ်ားလည္း ျဖစ္တည္ေနရပါလိမ့္မည္။ မိမိအေနျဖင့္ ဂုဏ္ရွိေသာ္လည္း ေကာင္းက်ိဳး ခံစားခြင့္နည္းပါးေနရပါလိမ့္မည္။ မိမိ၏အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ကိစၥႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္း၊ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိေစတတ္ပါသည္။ အ ခ်စ္ေရးတြင္ မိမိအေပၚ၌ အမိန္႔ေပးအႏိုင္ယူ၍ အပိုင္မူျဖင့္ ထြက္ခ်က္ေျပာဆိုတတ္ပါ ေသာ ခ်စ္သူမ်ိဳးျဖင့္ လက္တြဲရတတ္ပါသည္။
ယၾတာ ။ ။ ေရသန္႔ဘူး လႉေပးပါ။

ေဒါက္တာလင္းျမတ္သူ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေ၀ဒသုေတသနအဖြဲ႕

... unicode ...

တနင်္ဂနွေ
မိမိ၏လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပြီးဆုံးမှုမရှိပါဘဲ အကျိုးမဲ့ဖြစ်နေရတတ် သည်။ လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ထကြွလုံ့ လမရှိပါဘဲ ထိုင်းမှိုင်းနေရတတ်သည်။ မိမိ၏မှားယွင်းမှုအခြေအနေပေါ်တွင် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချ ခံရဖွယ်ရှိနိုင်သည်။ မိမိပိုင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများထဲမှ ပျက်စီးပျောက်ဆုံး နစ်နာဆုံး ရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ မှားယွင်းစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမျိုး မိမိအပေါ်တွင် လိမ် ညာတတ်သူမျိုးနှင့် ဆုံရပါလိမ့်မည်။ လမ်းခရီးသွားစဉ် မတော်တဆထိခိုက်မိတတ်ပါ သည်။ အချစ်ရေးတွင် အကျိုးမဲ့ဆိုးနွဲ့စိတ်ကောက်၍ အမူလွန်အချောကြိုက်ပြုမိခဲ့ပါလျှင် တစ်ဖက်လူမှ တရားအမှန် သဘောမတွေးပါဘဲ အမှားအမှန်ရောထွေးစွာဖြင့် အရှုံးအ မြတ် ဇယားစာရင်းဖြင့် အဆုံးအဖြတ်မှားယွင်းမှု ဖြစ်ပွားစေတတ်ပါ၍ သတိပြုပါ။
ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့တွင် အုန်းပန်း နှစ်ခိုင် လှူပေးပါ။
တနင်္လာ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ် စတင်ဆောင်ရွက်သူများအနေဖြင့် တဖြည်းဖြည်း နှင့် အောင်မြင်တိုးတက်မှု သိသာလာပါလိမ့်မည်။ အတူတူနေထိုင်ကြသူ မိတ်ဆွေများနှင့် မထင်မှတ်ပါဘဲ စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း၊ စကားများရခြင်းတို့ဖြစ်ရတတ်သည်။ မိမိအရည်အချင်းအား လိုက်မမီနိုင်ခြင်းအပေါ်တွင် မလိုစိတ်ဖြင့် မနှစ်သက်သူများလည်း ရှိနေမည်။ ဂုဏ်ရှိသူ အရည်အချင်းမြင့်မားသူတို့နှင့် မိတ်ဆွေဖြစ်မည်။ မိမိ၏လိုအင်ဆန္ဒ များ ပြည့်စုံကျေနပ်စရာဖြစ်စေရပါလိမ့်မည်။ ဝင်ငွေကောင်းများ ရရှိပါလိမ့်မည်။ အချစ် ရေးတွင် ချစ်ကြသူအချင်းချင်း စာရင်းဇယားဆွဲ အငြင်းပွားကဲ၍ ညှိမရကြည့်မရ ဖြစ်နေ ကြပါလျှင် မစဉ်းစားဘဲ ခေတ္တခဏ ခွဲခွာနေကြည့်လိုက်ပါ။
ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့တွင် အုတ်ခြောက်လုံး လှူပေးပါ။
အင်္ဂါ
ဘ၀၏ ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုများရရှိခြင်း၊ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများ ရရှိခြင်း တို့ခံစားရပါလိမ့်မည်။ အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်ရေးအတွက် ထူးခြားသောစွန့် စားမှုများလည်း ပြုဖြစ်လိမ့်မည်။ စိတ်ပူပန်သောကဖြစ်စရာများလည်း ကြုံရတတ်ပါသည်။ အတွင်းလူနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး လွန်စွာဆင်းရဲရတတ်သည်။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ သည်းခံနိုင်စိတ်ကို ကျော်လွန်စေသော ချုပ်တည်းမျိုသိပ်မှုများ ဖြစ်စေရ တတ်ပါသည်။ မေတ္တာဖြင့်အနိုင်ယူတတ်ရန် သတိပြုပါ။ သားသမီးများနှင့် အဆင်မပြေမှု ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အချစ်ရေးတွင် အနီးကပ်ဝင်၍ စိတ်ကြိုက်ဟန်ပြလျက် အိပ်နှိုက်ကန် ချခြင်း အခြေအနေမျိုး ကြုံရတတ်ပါသဖြင့် သတိပြုဆင်ခြင်ပါ။
ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့တွင် ငါးလွှတ်၍ ကုသိုလ်ပြုပေးပါ။
ဗုဒ္ဓဟူး
အထက်လူကြီးများ၏ ငြိုငြင်ပြစ်တင်မကြည်လင်သော ဆက်ဆံရေးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်မည်။ မိမိပိုင်ငွေကြေးပျောက်ဆုံးမှု ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ နေအိမ်တွင် မီးလန့်တတ်သည်။ ညဉ့်အိပ်ဧည့်သည်လက်ခံရန် မသင့်သောကာလဖြစ်ပါ သည်။ မိမိ၏လုံ့လနှင့်ယှဉ်သော ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် ဥစ္စာစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဖြစ်ပေါ် မည်။ မိခင်နှင့် ဆွေမျိုးများ၏ကိစ္စကြောင့် စိတ်ညစ်စရာများ ခံစားရပါလိမ့်မည်။ အပူ ကြောင့်ဖြစ်သော အဖုအပိမ့်အနာ၊ အရေပြာယားယံခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အချစ် ရေးတွင် အတွယ်အတာ အနှောင့်အဖွဲ့သည် အကွယ်အကာဘောင်မဲ့စွာဖြင့် မိမိထံသို့ တိုက်ရိုက်တိုးဝင်လာခြင်းမျိုး ကြုံရပါလိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ မိမိခြုံသောစောင်အဟောင်း တစ်ထည် လှူပေးပါ။
ကြာသပတေး
စွန့်စားရသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဖြစ်မည်။ စိတ်မြန်လက်မြန် ပြုတတ်ခြင်းများအပေါ်တွင် မလိုအပ်ပါဘဲ အမှားများဖြစ်လာရတတ် သည်။ ဉာဏ်နှင့်ယှဉ်သောအလုပ်များနှင့် အထူးအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ လူမျိုးခြား၊ ဘာ သာခြားများနှင့် စီးပွားစပ်တူလုပ်ကိုင်ခြင်းမှ အဆင်ပြေတတ်ပါသည်။ မိမိ၏ ကောင်းစေ ချင်သောစိတ်ဆန္ဒများသည် အစော်ကားခံရခြင်းဖြင့် အချိုးညီသက်ရောက်မှုဖြစ်နေရပါ လိမ့်မည်။ လမ်းများများလျှောက်လျှင် ပင်ပန်းစွာမောပန်းစေတတ်ပါသည်။ အချစ်ရေး တွင် အချစ်နှင့်အပျော်သည် အပြစ်နှင့်အဖော်ပြု၍ မိမိဘဝအတွင်းသို့ ဝင်လာတတ်ပါ သဖြင့် သတိပြုဆင်ခြင်ပါ။
ယတြာ ။ ။ ကော်ဖီမစ် ၃ ထုပ် ဒါနပြုပေးပါ။
သောကြာ
ကွဲကွာနေသောမိတ်ဆွေများနှင့် မထင်မှတ်ပါဘဲ ပြန်ဆုံရပါလိမ့်မည်။ အလွန်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ဦး၏နာရေးသို့ သွားရတတ်ပါသည်။ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ၊ ယာဉ်ကားနှင့်ပတ်သက်၍ ဝင်ငွေကောင်းများ ရရှိပါလိမ့်မည်။ ချူချာနေ သော မိခင်ကြီး၏ကျန်းမာရေးများလည်း ထူထူထောင်ထောင်ဖြင့် စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်ရ စေလိမ့်မည်။ မိမိအဖို့ ခန့်မှန်းရခက်ခဲပါသောလုပ်ငန်းများမှ ဝင်ငွေကောင်းများ ရရှိနိုင်ပါ သည်။ ခါးအောက်ပိုင်းတွင် နာတာရှည်ဝေဒနာတစ်မျိုး ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ အချစ်ရေး ၌ ချစ်ကြသူအချင်းချင်း စနစ်မတူ၊ အယူအဆကွဲလွဲမှုများ ရှိနေကြပါသော်လည်း နား လည်မှုဖြင့် အပြစ်မယူ၊ အတူတကွ လက်တွဲနိုင်ရေးအတွက် ဆန္ဒကိုယ်စီရှိနေကြပါ လိမ့်မည်။
ယတြာ ။ ။ မန္တလေးပဲကြော် ၃ ခု ဒါနပြုပေးပါ။
စနေ
ဂုဏ်ရှိ၍ အဆင့်အတန်းရှိသောလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဖြစ်မည်။ မိသားစု များ၊ မိတ်ဆွေများနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရတတ်သည်။ မိမိသည် စိတ်ဓာတ် ရေးရာဖြင့် အမြဲတမ်းယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမျိုး ဖြစ်နေရတတ်သည်။ ခံစားချက်တင်း မာမှုများလည်း ဖြစ်တည်နေရပါလိမ့်မည်။ မိမိအနေဖြင့် ဂုဏ်ရှိသော်လည်း ကောင်းကျိုး ခံစားခွင့်နည်းပါးနေရပါလိမ့်မည်။ မိမိ၏အရည်အချင်းကောင်းများကြောင့် နိုင်ငံခြားရေး ကိစ္စနှင့် အဆက်အသွယ်ကောင်း၊ အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရရှိစေတတ်ပါသည်။ အ ချစ်ရေးတွင် မိမိအပေါ်၌ အမိန့်ပေးအနိုင်ယူ၍ အပိုင်မူဖြင့် ထွက်ချက်ပြောဆိုတတ်ပါ သော ချစ်သူမျိုးဖြင့် လက်တွဲရတတ်ပါသည်။
ယတြာ ။ ။ ရေသန့်ဘူး လှူပေးပါ။
ဒေါက်တာလင်းမြတ်သူ
မြန်မာနိုင်ငံ ဝေဒသုတေသနအဖွဲ့

..... zawgyi ...

အဂၤါေန႔(၆-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - ေ႐ႊေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ သာသနာ႔အလံ ၆ လက္ လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၆ ဂဏန္း၊
၁ ဂဏန္းနဲ႔ ၀ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - သစ္သီးမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ အေျပာင္းအလဲေတ လုပ္သင့္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
ဗုဒၶဟူးေန႔(၇-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အစိမ္းေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ အျဖဴေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ တံခြန္ ၉ လုံး လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၈ ဂဏန္း၊
၂ ဂဏန္းနဲ႔ ၄ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ေကာ္ဖီထုပ္မွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ
၂ မ်ိဳး ၂ ခြေတြႀကဳံရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
ၾကာသပေတးေန႔(၈-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - ခရမ္းေရာင္၊ ၾကက္ေသြးေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ ထီးျဖဴ ၅ လက္ လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၆ ဂဏန္း၊
၃ ဂဏန္းနဲ႔ ၈ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - တီဗီက လာေနတာ
ကို နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ အေလအလြင့္ေတြ မ်ားတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
ေသာၾကာေန႔(၉-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အဝါေရာင္၊ ေ႐ႊေရာင္၊ အျဖဴေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ ေပါင္မုန္႔ ၇ ခ်ပ္ လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၂ ဂဏန္း၊
၄ ဂဏန္းနဲ႔ ၆ ဂဏန္းအစ၊
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ပန္းအိုးမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ဒီေန႔ဟာ
မႏိုင္ဝန္ေတြ ထမ္းရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
စေနေန႔(၁၀-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အဝါေရာင္၊ ေငြေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ ဆီထမင္း ကပ္လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၁ ဂဏန္း၊
၅ ဂဏန္းနဲ႔ ၃ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - အိမ္မ်က္ႏွာစာမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ မကုန္သင့္တာေတြ ကုန္ရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
တနဂၤေႏြေန႔(၁၁-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - ပန္းေရာင္၊ အျပာေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ စမူဆာ ၅ ခု ဆြမ္းေတာ္ကပ္လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၆ ဂဏန္း၊
၃ ဂဏန္းနဲ႔ ၁ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - စားပြဲေပၚမွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ သူတစ္ပါးအႀကံကို
လက္မခံသင့္တဲ့ေန႔ပါပဲ။
တနလၤာေန႔(၁၂-၂-၂၀၁၈)
ကံေကာင္းေစမယ့္အေရာင္ - အျဖဴေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္၊ ေငြေရာင္
ကံေကာင္းေစမယ့္ကုသိုလ္ - ဘုရားမွာ အုန္း ၆ ၫြန္႔ လႉပါ။
ကံေကာင္းေစမယ့္ဂဏန္း - ၇ ဂဏန္း၊
၁ ဂဏန္းနဲ႔ ၄ ဂဏန္းေတြကိုအားျပဳပါ။
ကံေကာင္းနိမိတ္ - ျပတင္းေပါက္မွာ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။
ဒီေန႔ဟာ အေျပာင္းအလဲေတြ ႀကဳံရတတ္တဲ့ေန႔ပါပဲ။

သေဗၺဓမၼာ
ဇင္ေယာ္နီ

... unicode ...

အင်္ဂါနေ့(၆-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - ရွှေရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ သာသနာ့အလံ ၆ လက် လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၆ ဂဏန်း၊
၁ ဂဏန်းနဲ့ ၀ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - သစ်သီးမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ဒီနေ့ဟာ အပြောင်းအလဲတေ လုပ်သင့်တဲ့နေ့ပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့(၇-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အစိမ်းရောင်၊ ငွေရောင်၊ အဖြူရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ တံခွန် ၉ လုံး လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၈ ဂဏန်း၊
၂ ဂဏန်းနဲ့ ၄ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ကော်ဖီထုပ်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ဒီနေ့ဟာ
၂ မျိုး ၂ ခွတွေကြုံရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
ကြာသပတေးနေ့(၈-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - ခရမ်းရောင်၊ ကြက်သွေးရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ ထီးဖြူ ၅ လက် လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၆ ဂဏန်း၊
၃ ဂဏန်းနဲ့ ၈ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - တီဗီက လာနေတာ
ကို နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ အလေအလွင့်တွေ များတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
သောကြာနေ့(၉-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အဝါရောင်၊ ရွှေရောင်၊ အဖြူရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ ပေါင်မုန့် ၇ ချပ် လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၂ ဂဏန်း၊
၄ ဂဏန်းနဲ့ ၆ ဂဏန်းအစ၊
ကံကောင်းနိမိတ် - ပန်းအိုးမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ဒီနေ့ဟာ
မနိုင်ဝန်တွေ ထမ်းရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
စနေနေ့(၁၀-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အဝါရောင်၊ ငွေရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ ဆီထမင်း ကပ်လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၁ ဂဏန်း၊
၅ ဂဏန်းနဲ့ ၃ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - အိမ်မျက်နှာစာမှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ မကုန်သင့်တာတွေ ကုန်ရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။
တနင်္ဂနွေနေ့(၁၁-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - ပန်းရောင်၊ အပြာရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ စမူဆာ ၅ ခု ဆွမ်းတော်ကပ်လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၆ ဂဏန်း၊
၃ ဂဏန်းနဲ့ ၁ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - စားပွဲပေါ်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ သူတစ်ပါးအကြံကို
လက်မခံသင့်တဲ့နေ့ပါပဲ။
တနင်္လာနေ့(၁၂-၂-၂၀၁၈)
ကံကောင်းစေမယ့်အရောင် - အဖြူရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ ငွေရောင်
ကံကောင်းစေမယ့်ကုသိုလ် - ဘုရားမှာ အုန်း ၆ ညွန့် လှူပါ။
ကံကောင်းစေမယ့်ဂဏန်း - ၇ ဂဏန်း၊
၁ ဂဏန်းနဲ့ ၄ ဂဏန်းတွေကိုအားပြုပါ။
ကံကောင်းနိမိတ် - ပြတင်းပေါက်မှာ နိမိတ်ကောက်ယူပါ။
ဒီနေ့ဟာ အပြောင်းအလဲတွေ ကြုံရတတ်တဲ့နေ့ပါပဲ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ
ဇင်ယော်နီ

More Articles ...